اقسام طلاق

طلاق به دو دسته تقسیم میشود:
1_ طلاق رجعی که در زمان عده مرد میتواند به زن رجوع کند و رابطه قبلی دوباره برقرار خواهد شد.
2_ طلاق بائن که مرد به هیچ عنوان نمیتواند در زمان عده به همسر خود رجوع کند و با اجرای صیغه طلاق رابطه زن و شوهری به طور کامل از بین خواهد رفت.

طلاق خلع از انواع طلاق بائن است که ضمن آن، زن به دلیل کراهتی که نسبت به شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت آزاد می‌شود.
زن می‌تواند تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتی‌ بعد از طلاق در مدت عده و تا قبل تمام شدن‌ آن به بذل (فدیه) رجوع کند که در این صورت، طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و مرد می‌تواند در زمان عده به زن رجوع کند.