عدم تعیین مهریه در زمان ثبت ازدواج


ثبت واقعه ازدواج دائم در صورت ابهام در میزان مهریه و یا بدون ذکر مهریه اشکالی ندارد و طرفین می توانند بعد از عقد مهریه را به تراضی معین کنند اما ثبت ازدواج موقت بدون تعیین مهریه قانونی نمی باشد و حتما باید مهریه در زمان عقد تعیین شود در غیر این صورت عقد نکاح شرعا و قانونا صحیح نمی باشد.