منع خشونت علیه زنان

سازمان ملل امسال باشعار(جهان رانارنجی کن)ازتمام کسانی که مشتاق زدوده شدن خشونت علیه زنان هستند،درخواست کرده از روز ۲۵نوامبرتا۱۰دسامبربه مدت ۱۶روز به منظوراگاهی بخشی درباره این مساله،لباس های نارنجی بپوشند ودرباره رفع خشونت علیه زنان حرف بزنند و فعالیت کنند.