جریمه نقدی برای پایان‌نامه تقلبی

رئیس کمیسیون قضایی مجلس:

?ماده واحده و پنج تبصره لایحه «برخورد با افراد متخلف در تقلب در آثار علمی» به تصویب رسید.
?چنانچه تقلب در پایان‌نامه های علمی به صورت الکترونیکی و توسط مؤسسه‌ها و شرکت‌ها صورت گیرد جریمه نقدی مضاعفی برای‌شان در نظر گرفته می‌شود.
?بازرسان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به‌عنوان ضابطان برای تشخیص تقلب در پایان‌نامه‌ها تعیین شدند.