اعتبارگذرنامه زن متاهل

1_ زن بعد از ازدواج براي اخذ گذرنامه جديد نياز به اجازه محضري شوهر خود دارد اما براي هربار خروج از كشور نيازي به اجازه شوهر نداردمگر اينكه شوهر وي را ممنوع الخروج كند.
اما اگر قبل از ازدواج گذرنامه داشته باشد تا پايان مدت اعتبار پنج ساله گذرنامه وي حتي اگر ازدواج هم كند معتبر هست وبه صرف ازدواج گذرنامه ی زمان تجرد وي باطل نميشود.

2_ دختر مجرد بالاي هجده سال براي اخذ گذرنامه يا خروج ازكشور نيازي به اجازه پدر ندارد.