آیا تحریک به خودکشی جرم است؟

در حقوق جزای ‌ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نبوده و راجع به خودکشی، شروع به خودکشی یا معاونت و مشارکت در خودکشی، مجازاتی پیش‌بینی نشده است.
لذا ترغيب به خودكشی معاونت در جرم محسوب نمی شود، زيرا قانونگذار ايران در بحث معاونت از نظريه مجرميت عاريه ای استفاده كرده است و از آنجا كه خودکشی فاقد وصف مجرمانه است، تحريک به آن نيز فاقد وصف مجرمانه است مگر آنكه از طريق رايانه انجام گيرد كه در اين صورت مستقلا جرم محسوب مى شود.
 تحريک به خودکشی از طريق رايانه يک جرم مطلق است و بدون توجه به آنكه مخاطب اقدام به چنين عملی نمايد شخص محرک مستندا به بند ب ماده ٧٤٣ قانون مجازات اسلامی به حبس يا جزای نقدی يا هر دو محكوم مى گردد.