مجازات انتقال مال با قصد فرار از پرداخت دین

اگر کسی با انگیزه فرار از ادای دین، مال متعلق به خود را به دیگری انتقال دهد، به نحوی که باقیمانده اموال وی، برای پرداخت بدهی کافی نباشد، به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

ضمنا در صورتی که، کسی که مال به او منتقل شده، نیز از موضوع اطلاع داشته باشد، بعنوان شریک جرم به جزای نقدی محکوم مي شود.