نتیجه عدم حضور جلب است به چه معناست؟

⛔️نتیجه عدم حضور جلب است⛔️

این جمله را اغلب شنیده اید.وقتی اخطاریه ای برای فردی از دادسرا ارسال می شود این جمله در آن نوشته می شود .

توصیه می شود وقتی که چنین اخطاریه ای به دستتان رسید که: شما را احضار کرده اند و جمله نتیجه عدم حضور جلب هم نوشته شده است، قبل از مراجعه به شعبه بازپرسی یا دادیاری با مشورت وکیل با توجه به نوع جرم، ضامنی جهت کفالت یا دادن وثیقه همراه خود به دادسرا ببرید , چون امکان بازداشت وجود دارد.در روز پایانی هفته هم به دادسرا مراجعه نکنید و حتما در اول وقت اداری خود را به شعبه معرفی کنید.

آگاه باشید نوشتن جمله مذکور به معنی پذیرش ادعای شاکی یا محکومیت شما نیست.بلکه تازه پرونده شروع شده است و می توانید از خود دفاع کنید.