آیا یارانه اشخاص قابل توقیف است؟

سوال:
آيا یارانه اشخاص مستثنيات دين تلقي مي گردد و قابليت توقيف را دارد يا خير؟

پاسخ:
با توجه به مقررات قانون اجراي احكام مدني كليه اموال محكوم عليه در ازاء محكوم به قابل توقيف است،مگر آنچه مستثنيات دين محسوب شود.
بنابراين يارانه پرداختي شخص محكوم عليه قابل توقيف است،مگر اينكه به تشخيص دادگاه تمام يا بخشي از موجودي آن به عنوان نياز ضروري صاحب حساب و افراد تحت تكفل وي جزء مستثنيات دين باشد.