در صورت گم شدن دسته چک چه کار باید کرد؟

✅ به طور کلی قانون اجازه داده است صاحب حساب از بانک بخواهد از پرداخت چک یا چک‌هایی خودداری کند.

✅ مواردی که صاحب حساب می‌تواند به موجب آن «تقاضای عدم پرداخت» کند عبارتند از اینکه چک به علت: مفقودشدن (گم شدن)، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و جعل و برخی جرائم دیگر به دست دیگری رسیده است.

✅ در ابتدا باید فورا به بانک مراجعه کنید و کتبا طی تقاضانامه‌ای به بانک اعلام کنید که از پرداخت وجه چک با شماره سریال مشخص شده خودداری کند.
البته این تقاضای شما «فقط برای یک هفته» به بانک این اختیار را می‌دهد تا از پرداخت وجه چک‌های اعلام شده خودداری کند و پس از آن، بانک ناچار از پرداخت وجه چک است.

✅ شما باید پس از اعلام موضوع به بانک به «دادسرا» مراجعه کنید و طی یک «گزارش» مفقودی چک و یا طی یک «شکایت» موضوع سرقت، خیانت در امانت یا کلاهبرداری و … را اعلام کنید و از دادسرا «گواهی کتبی» دریافت کرده و به بانک تحویل دهید.
پس از تحویل این گواهی، بانک می‌تواند تا هر زمان در مرجع قضایی تصمیم گیری شود از پرداخت وجه چک‌ها خودداری نماید.