تعیین زمان تجاوز جنسی

اگر شخص باکره باشد؛ در این حالت تا ۱۵ روز تعیین دقیق تاریخ ازاله بکارت امکان دارد، تا ۳۰ روز میتوان به صورت تخمینی زمان واقعه را حدس زد ، بیش از ۳۰ روز تعیین زمان ازاله بکارت ممکن نیست .همچنین تا ۴۸ ساعت میتوان شخصی که موجب زوال بکارت شده است را مشخص کرد.

اگر شخص باکره نباشد ؛ در این حالت تشخیص تجاوز جنسی مشکل است ، اما با یافتن آثاری از متجاوز مثل مو ، لباس ، ترشحات و… میتوان هویت وی را تعیین کرد.البته انجام این آزمایشات تا دو الی سه روز پس از وقوع حادثه امکان دارد.