ازدواج مجدد و حضانت فرزند

طبق قانون حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر است و در مدت زمانی که حضانت با مادر است ، اگر مجدداً ازدواج نماید حضانت از او سلب می شود و فرزند به پدر واگذار میشود. در صورت فوت شوهر، حضانت به مادر تعلق گرفته و ازدواج مجدد مادر در این حالت حق حضانت را از او سلب نخواهد کرد.
اگر حضانت فرزند به مادر سپرده شود ، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را تامین نماید .
پدر یا مادر که حضانت فرزند به آنها واگذار شده نمیتوانند او را به شهری دیگر و یا به خارج از کشور بفرستند مگر در شرایط ضروری با کسب اجازه از دادگاه و ارائه وثیقه مناسب.
اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی وبه هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته اند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمی اندیشند چون می دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می باشد.از سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد و اعمال محدودیت هایی در این مورد می تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه گردد. گفته شده این قانون به این دلیل وضع شده که فرزندان در سایه تربیت ناپدری نباشند!!!